top

 

 

WELKOM

 

Het Vlinderfonds is bedoeld voor de ondersteuning van maatschappelijke initiatieven. Het fonds verleent steun aan concrete projecten die ten goede komen aan de samenleving. Het werkgebied van het Vlinderfonds is de gemeente Lingewaard.

 

 

DE ACHTERGROND

 

Het Vlinderfonds is ontstaan in 1992 toen de Spaarbank Holding fuseerde met de Stichting Bondsspaarbank Huissen. Door deze fusie kreeg de Stichting Bondsspaarbank de beschikking over een kapitaal. De naam van de stichting luidde aanvankelijk Stichting VSB Fonds Huissen, een naam die later werd veranderd in Stichting Fortis Fonds Huissen. Nog weer later werd dat Providentia Fonds Huessen, maar die naam werd door velen ten onrechte gekoppeld aan het verenigingsgebouw Providentia in Gendt. Daarom is besloten te kiezen voor Vlinderfonds, een naam die verwijst naar de vlinder in het Lingewaardse gemeentewapen. 
Door de jaarlijkse opbrengsten uit het in 1992 belegde kapitaal kan het Vlinderfonds tal van initiatieven op een breed maatschappelijk terrein ondersteunen. Zo vloeit een flink deel van stichtingskapitaal terug naar de samenleving.

 

DE DOELSTELLING

Het Vlinderfonds wil de kwaliteit van de samenleving verbeteren door het steunen van projecten van algemeen maatschappelijk belang voor brede lagen van de samenleving. Het gaat daarbij om projecten met een ideële of een sociale achtergrond. 

In de afgelopen jaren is die maatschappelijke betrokkenheid steeds belangrijker geworden voor het Vlinderfonds. Die betrokkenheid beschouwt het fonds als een meerwaarde die het kan bieden aan de samenleving. 

Om alle aanvragen objectief te kunnen beoordelen wordt de Stichting Vlinderfonds vertegenwoordigd door diverse specialisten uit bedrijven en instellingen. Zij hebben een brede kijk op de maatschappij. Daardoor zijn zij in staat samen de juiste keuze te maken welke doelen in het belang van de samenleving gesteund moeten worden.  

 

Het Providentia Fonds Huessen richt zich op de volgende vijf hoofdgroepen:

 


Kunst en cultuur


Maatschappelijk welzijn


Gezondheid


Sport en recreatie


Natuur en milieu


 

VOOR WIE?

 

Kunst en cultuur

Het Vlinderfonds richt zich onder andere op de bevordering van cultuurdeelname en het cultureel besef, bijvoorbeeld door het in stand houden van cultureel erfgoed.

Maatschappelijk welzijn

Bij maatschappelijk welzijn kan worden gedacht aan de meeste vormen van welzijnswerk. Het Vlinderfonds steunt ook projecten die van betekenis zijn voor de culturele diversiteit van de samenleving.

Gezondheid

Initiatieven die op een directe en zichtbare manier het welzijn van patiënten en hulpbehoevenden bevorderen vallen onder de doelen die het fonds nastreeft. 

Sport en recreatie

Bij het onderdeel sport en recreatie richt het Vlinderfonds zich vooral op het stimuleren van projecten die het mogelijk maken dat brede groepen aan sport of recreatieve activiteiten meedoen. 

Natuur en Milieu

Het Vlinderfonds ondersteunt met name projecten die gericht zijn op landschapsbehoud, en daarbij past vanzelfsprekend ook de aandacht voor natuur- en milieueducatie. 

CRITERIA VOOR STEUN

Het Vlinderfonds wil vooral concrete projecten mogelijk maken en ondersteunen. Zaken die tijdens de aanvraag om een financiële ondersteuning al (gedeeltelijk) zijn gerealiseerd, of die een permanent karakter hebben, komen niet in aanmerking voor een bijdrage. Om teleurstelling te voorkomen is het van belang dat indieners van een verzoek er rekening mee houden dat de totale behandelingsduur van de aanvraag kan oplopen tot drie maanden. 

Het Vlinderfonds verleent in de gemeente Lingewaard financiële steun aan instellingen. Overheden, individuele personen of instellingen met een commerciële, politieke of religieuze doelstelling komen er niet voor in aanmerking. Ook exploitatiekosten, salariskosten, kosten voor levensonderhoud zijn van steun uitgesloten. De gebruikelijke kosten die gemaakt worden voor de normale activiteiten van een organisatie komen in principe niet in aanmerking voor een bijdrage. In feite zijn het vooral stichtingen en verenigingen die een beroep kunnen doen op het Vlinderfonds.    

 

.